eskinkap.net

Untitled Document
Faaliyetler

Esinkap Kapsamında Yapılacak Çalışmalar ve Takvim

Bilindiği gibi, bölgesel çalışmaların bölge aktörleri tarafından ve diğer aktörlerle işbirliği ile yapılması gerekmektedir.

BİS için genel hatlar bölümünde belirtilen önemli unsurlardan;

  • projelerin planlanması ve yararlı proje sonuçları,
  • diğer programlarla bağlar,
  • en iyi örnekler yaratma ve kullanma,
  • projelerin KOBİ'lerle ilgisi,
  • pilot projeler için fon kaynağı,

ve BİS temel stratejilerinde dikkate alınması beklenen;

  • pilot uygulamaların sunulması ve
  • ulusal programlarla entegrasyon

kapsamında yapılacak bazı ön çalışmaların, bölgede farkındalık yaratılması, firmaların ATGİ ve eko-verimlilik yaklaşımı kapsamında eşik atlaması ve ileride yapılacak kapsamlı BİS çalışmaları için birikim sağlaması ve potansiyel oluşturması bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu çerçevede ESO öncülüğünde, bölgedeki bazı kurumlarla ve TTGV işbirliği ile bazı pilot çalışmaların hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Yönlendirme Kurulu (YK) Oluşumu

Bölgedeki önemli aktörlerden katılımcılarla oluşturulacak Yönlendirme Kurulu (YK) sadece tasarlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesinde önemli bir fonksiyon üstlenmekle kalmayacak, gerek bu proje kapsamında ve gerekse de daha sonra bölgede yapılacak benzer çalışmalar için önemli bir işbirliği ortamı yaratılması için önemli bir yapılanma olacaktır.

Bu nedenle olabildiğince geniş bir yelpazeden kurumların temsilciler içerecek YK'nun olabildiğince erken evrede oluşturulması önerilmektedir.

Farkındalık Yaratma

Bölgedeki tüm paydaşlara proje konusunda bilgi vermek, farkındalık ve sahiplenme yaratma amacıyla bir toplantı düzenlenecek, broşüler ve web sayfası hazırlanacaktır.

Bu çalışma ile olabildiğince geniş bir gruba (üniversite, KOBİ'ler, büyük şirketler, KOSGEB, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi vb.) BİS, proje kapsamı, pilot çalışma detayları, her bir pilot projeden beklenen yararlar, beklenen katılımcı profili vb. konularda bilgilendirme yapmak amacıyla yarım günlük bir toplantı düzenlenmesi öngörülmektedir.

Gereksinim Analizi

Bölgedeki firmaların, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, rekabet gücü, bilgi teknolojileri, çevre (temiz üretim, eko-verimlilik, enerji verimliliği, çevre yönetimi ve ilgili çevre mevzuatı, vb.) gibi alanlarda bilgi ve uzmanlık gereksinimi duyduğu konular belirlenecektir.

Bu çalışma ile hazırlanacak bir anketin olabildiğince çok sayıda firmaya gönderilmesi ile firmaların ATGİ, çevre vb. konularda durumları ve bilgi ve uzmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu sonuçların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Eğitim

Bu kapsamda; bir önceki adımda belirlenen konularda, firmalara gerekli eğitimler verilecektir. Bu eğitim içeriği ve detayları TTGV tarafından YK ile birlikte oluşturulacaktır. Eğitimciler ve eğitim notları TTGV tarafından sağlanacaktır.

YK girişimiyle, duyuru, eğitim yeri ve malzemeleri ile sunum ve toplantı altyapısının bölgesel olanaklarla sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, "arayüz" faaliyetlerinde görev alacak personelin YK girişimleriyle belirlenmesi ve tüm faaliyetlerde yer almalarının sağlanması öngörülmektedir.

Teknoloji/Çevre Gereksinim/Yetenek Değerlendirmesi

Eğitime katılan firmalardan seçilen sınırlı bir grubun teknoloji ve çevre alanında yetenek ve gereksinimleri belirlenecektir. Ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması için firmalara önerilerde bulunulacak, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim için aracılık yapılacaktır.

Proje Hazırlama Eğitimi

Firmalara, proje çalışmalarında ulusal ve uluslararası mali kaynaklardan yararlanabilmelerine olanak sağlayacak projeler yazabilmeleri için eğitimler verilecektir. Projelerine ortaklar bulmalarında yararlanabilecekleri başvuru merkezleri ve kaynaklar gösterilecektir.

Proje Pazarı

Bölgede yerleşik iki üniversitedeki bilgi birikiminin firmaların erişimine açılması amacıyla firmalar ve üniversite temsilcileri biraraya getirilecektir. Ortak proje fikirlerinin yaratılması için uygun işbirliği olanakları sunulacaktır.

Bu organizasyon için TÜBİTAK PPP desteğinden yararlanılması planlanmaktadır. Proje pazarı organizasyonunun, TTGV desteği ve yönlendirmesi ile bir üniversite ya da bir firma koordinasyonuyla birlikte ESO tarafından yapılması öngörülmektedir.

Çalışma sonunda çıktı: Üniversitelerden 20, araştırma kurumlarından 10 ve sanayiden 10 olmak üzere 40 proje ve yaklaşık farklı şehirlerden 100'e yakın katılımcı hedeflenmekte ve organizasyon sonucunda 3-4 işbirliği projesi ve ortak proje yürütme vb. konularda farkındalık yaratılması beklenmektedir.

Bölgesel Arayüz Oluşturma

Firmalara proje oluşturma ve kaynak arama konusunda kalıcı destek hizmeti vermek üzere yerel aktörlerin sahipliğinde bir arayüz ofisi oluşturulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Arayüz ofisinde çalışacak kişi/kişiler eğitilecek ve firmaların kapasite/yetenek değerlendirme çalışmalarına bu kişi/kişilerin de katılımı sağlanacaktır.

Değerlendirme Toplantısı

Projenin sonunda bir değerlendirme toplantısı yapılacak, elde edilen sonuçlar ve kazanımlar tartışılacaktır. Projenin sürecinin bileşenleri incelenecek, sonuçların kalıcılığı ve devamlılığı için öneriler geliştirilecek ve yerel aktörlerin bilgisine sunulacaktır. Proje sonucuna ilişkin kazanımlar basılı hale getirilerek, bölgede farkındalık yaratmanın etkisi artırılacaktır.

Projenin belirli aşamalarında YK ile diğer kurumların değerlendirme toplantıları yaparak programı revize etmeleri önemli görülmektedir. Bölgenin kazanımlarına ilişkin bir etki değerlendirme çalışması yararlı görülmektedir.

İzleme

Firmalar tarafından sunulan projeler izlenecek, başarılı sonuçların TTGV aracılığıyla tanıtımı yapılacaktır.

İzleme sistematiğinin TTGV tarafından YK işbirliği ile geliştirilmesi, takip ve verilerin toplanması için YK girişimi yararlı görülmektedir.

Projenin tüm paydaşlarının projeden beklentilerini izlenebilir şekilde belirlemeleri (BİS için altyapı, farkındalık vb.) yararlı görülmektedir.